Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden en info Go Local Holland

Reisvoorstel / offerte
Onze reisvoorstellen zijn 14 dagen geldig. Bij offertes die langer lopen behouden we ons het recht van aanpassing van de reissom. Onze voorwaarden zijn ook per PDF te downloaden.info

Boeking, betaling en reisbescheiden
Bij Go Local Holland doe je de boeking door op de website een boekingsformulier in te vullen. Zodra het formulier is verstuurd is de boeking een feit. Bij het niet gebruiken van de boekingsformulier komt de overeenkomst tot stand door opdracht van de reiziger tot reservering van hetgeen Go Local Holland heeft aangeboden. De opdracht zal dan telefonisch, via e-mail of schriftelijk gedaan worden. Wanneer de reiziger Go Local Holland alle gegevens m.b..t naam, voorletters, adres, woonplaats, telefoon en paspoortnummer heeft verstrekt wordt de overeenkomst als aangegaan beschouwd. Tot 24 uur na de verzenddatum van de boeking kan deze echter nog vrijblijvend worden geannuleerd.

Kennelijke fouten en vergissingen in publicaties binden Go Local Holland niet.

Garantie geregeld | Garantieregeling STO Garant Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Go Local Travel gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.
Bij elk (reis)aanbod van [naam onderneming] wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).
Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Go Local Travel, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Go Local Travel niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Betaling
Na ontvangst van de overeenkomst ontvangt u van ons het eindvoorstel met de bijbehorende factuur. Onze reizen vallen onder de STO reis garantie regeling. Daarom loopt de betaling via STO. U zult na akkoord een email van hen ontvangen waarmee de betaling kan plaats vinden. Wij hanteren een aanbetaling van 20% (voor overnachtingen en/of activiteiten die direct volledig moeten worden aanbetaald 100%) en de rest som dient 6 weken voor vertrek betaald te zijn. Indien uw vertrekdatum binnen de 6 weken valt dient u de volledige reissom in een keer te volodoen. Bij ontvangst van de volledige reissom geven wij de drukker de opdracht om uw Local Planet te drukken en deze ontvangt u dan binnen 10 werkdagen thuis. Bij Faillissement en surseance van betaling gaat het geld naar STO (Stichting Take Over zie http://www.sto-reisgarantie.nl/).

Bij het uitblijven van de betaling dient Go Local Holland hetzij telefonisch hetzij schriftelijk de klant te herinneren aan de betalingsverplichting. Afhankelijk van de vertrekdatum heeft de reiziger maximaal 7 dagen de tijd de betaling alsnog te verrichten en minimaal 1 dag. Blijft betaling uit dan wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd waarbij alle daaruit voortvloeiende kosten voor de rekening van de reiziger zijn, zie ook annuleringen.
Na ontvangst van de betaling krijgt u binnen drie werkdagen een bevestiging per mail van Go Local Holland Tevens ontvangt u de Local Planet minimal 15 dagen voor vertrek of z.s.m. wanneer u de reis boekt minder dan 15 dagen voor vertrek. Na ontvangst van de gehele reissom wordt de reis gereserveerd. Mocht het voorkomen dat een bepaalde hotel niet beschikbaar is, dan zullen we je een alternatief voorstel doen. Het is mogelijk dat hier meer kosten aan verbonden zijn maar dit proberen wij zoveel mogelijk te vermijden. Controleer of de boeking correct is en of alle namen goed zijn gespeld. Klopt er iets niet, laat het ons meteen even weten. De factuur geeft een overzicht van het reisschema en is tevens het bewijs van boeking.

Verzekeringen
Voor een veilige en gezonde reis is een goede ziektekosten- en ongevallenverzekering een vereiste. Een reis en annuleringsverzekering dient u ook op eigen verantwoording te doen.

Prijzen
De prijzen op internet en in de offertes zijn per persoon op basis van gebruik van een tweepersoons kamer tenzij anders vermeld. De prijzen zijn gebaseerd op de valutakoers zoals die ten tijde van de druk bekend waren Verhogingen door schommeling in de valutakoers en door derden opgelegde toeslagen mogen tot 20 dagen voor vertrek doorberekend worden aan de klant.

Avontuurlijke reizen 
De omstandigheden op de bestemmingen en het avontuurlijk karakter van de reizen kunnen ons dwingen de reis aan te passen.
Go Local Holland houd zoveel mogelijk contact met de bestemmingen om zich te laten informeren over de omstandigheden rondom de veiligheid. Go Local Holland zal de reiziger informeren wanneer er veranderingen zijn op het gebied van veiligheid. Het opvolgen van de adviezen en/of de meerkosten die hier uit voortvloeien zijn voor de rekening van de reiziger. Go Local Holland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeregeldheden tijdens de reis. De reiziger heeft zelf de verantwoording over de genomen vervoermiddelen, locaties, activiteiten en het vermijden van diefstal. Bij mogelijke ongelukken of diefstal is de reiziger zelf verantwoordelijk en moet hier een juiste verzekering voor af sluiten.

Zorgeloze reis
De reisorganisatie verplicht zich de reis uit te voeren zoals de reiziger op grond van de overeenkomst redelijker wijs had mogen verwachten uitgezonderd overmacht. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden van de gevolgen redelijker wijs niet vermeden kunnen worden, denk b.v. aan extreme weersomstandigheden, ongeval en stakingen.
Wanneer de reis niet verloopt als overeengekomen dan is Go Local Holland aansprakelijk voor de gemiste overnachtingen uitgezonderd:
– door tekortkomingen toe te rekenen aan de reiziger
– door toedoen van acties van derden die niet bij de uitvoering van de reis betrokken zijn
– overmacht

Hulp en bijstand
Go Local Holland is verplicht de reiziger te helpen indien de reis niet zoals overeengekomen kan worden uitgevoerd. De kosten komen voor rekening van Go Local Holland indien de tekortkoming door de reisorganisator veroorzaakt is. Wanneer de oorzaak de reiziger aan te rekenen is wordt hulp geboden die redelijker wijs gevergd mag worden komen de kosten voor rekening van de reiziger. Wanneer de problemen noch de reiziger noch de reisorganisator aan te rekenen zijn draagt Go Local Holland de kosten van de extra inzet van mensen en de reiziger de kosten van repatriëring en extra verblijfskosten.

Wijziging door de reiziger
Wanneer na boeking de reiziger de reis wilt aanpassen, dan is dit mogelijk. In overleg met Go Local Holland wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. De reiziger heeft van te voren ook aangegeven of een flexibel schema gewenst is. In dit geval kan de reiziger ten alle tijden zijn schema aanpassen (ook gedurende de reis in overleg met Go Local Holland). Onder deze voorwaarde kan Go Local Holland geen reserveringen maken en niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer de gewenste kamer niet meer beschikbar is. Mogelijke meer kosten voor een alternatieve locatie is voor de rekening van de reiziger.

Wijzigingen/Annuleringen door de reisorganisatie
Go Local Holland heeft het recht uitvoering van de reis wegens bovengenoemde 3 punten te wijzen. Schade door wijzingen om redenen van bovengenoemde 3 punten komen niet de reisorganisator toe.
Wanneer de schade door de reisorganisatie is ontstaan dient deze een gelijkwaardig alternatief te bieden waarbij situering, faciliteiten, aard en klasse van de accommodatie moet overeenkomen met de reeds bevestigde accommodatie. De reiziger dient binnen 2 werkdagen bekend te maken of het alternatief geaccepteerd wordt. Bij afwijzing is de reiziger gerechtigd kosteloos te annuleren, uitgezonderd de zelf geboekte tickets. Daarvoor gelden de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij.

Indien de tekortkoming door schuld van de reisorganisator zich tijdens de reis voordoet, is de reisorganisator verplicht alternatieven te verzorgen die de continuering van de reis garanderen.

Annulering door de reiziger
Voor het annuleren van vluchten gelden de annuleringsvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij. Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Na verzending van het boekingsformulier houdt de reiziger het recht om kosteloos te annuleren tot 24 uur na verzending van het boekingsformulier. Dit recht vervalt als de boeking korter dan acht weken voor de vertrekdatum van de reis plaatsvindt. Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd, welke verhaald worden op de aanvrager van de reis (Let op, na ontvangst van de Local Planet is er geen teruggave meer mogelijk):
– 24 uur na verzending van het boekingsformulier en minimaal 61dagen voor de reis bedragen de annuleringskosten 30% van de reissom met een minimum van € 50,-
– Van 60 t/m 49 dagen voor de vertrekdatum van de reis is de cliënt een bedrag verschuldigd van 50% van de reissom, met een minimum van € 50,-.
– Van 48 t/m 0 dagen voor de vertrekdatum van de reis is de cliënt een bedrag verschuldigd van 100% van de reissom, met een minimum van € 50,-.

Indien Go local Holland een aanbetaling heeft moeten afgeven aan de accommodatie of activiteit, hoger dan de waarde van het annuleringspercentage, worden deze extra kosten in rekening gebracht bij de reiziger.

Corona en maatregelen op de plaats van bestemming

De Covid-19 situatie en de Covid-19 maatregelen op de plaats van bestemming kunt u vinden in het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Wijziging en annulering

Deze situatie verandert geregeld. Indien wij onze reisdiensten niet of niet veilig kunnen uitvoeren, zullen wij de reisdiensten wijzigen, annuleren, of u aanbieden deze om te boeken. Indien u zelf annuleert zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. U kunt de geboekte reis alleen kosteloos annuleren indien de omstandigheden op de bestemming zodanig verslechteren, dat dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de overeengekomen reisdiensten. Indien er vooruitbetaalde kosten zijn gemaakt met de boeking van de reis komen deze ten kosten van de reiziger.

U heeft niet zonder meer een kosteloos annuleringsrecht

Kosteloze annulering is niet zomaar mogelijk als de omstandigheden verslechteren. Per geval moet worden beoordeeld wat de effecten zijn op de uitvoering van de reisdiensten. Maatregelen en eisen die de lokale overheid aan u oplegt vallen binnen uw risicosfeer. Houd daar aub rekening mee voordat u boekt.

Code oranje/reisadviezen in het licht van de coronacrisis

De overheid vereist dat wij u informeren over de (financiële) risico’s van reizen bij code oranje.  Bestudeer het reisadvies altijd goed.

Vaccinatie- eisen van de overheid

Overheden kunnen eisen stellen aan het gevaccineerd zijn en daar ook privileges aan koppelen. De geldigheid van vaccinaties kan beperkt zijn en ook wijzigen.

Aanvullende eisen bij het (in)reizen en op de bestemming

Houd u er rekening mee dat Nederland aanvullende eisen kan stellen, zoals het tonen van een negatieve uitslag van een PCR test, een Covid-19vaccinatiebewijs, quarantainemaatregelen, het dragen van een mondkapje, afstandsmaatregelen, etc.. De Reiziger dient te voldoen aan alle op de bestemming (en doorreislanden) geldende (gezondheids)eisen. Overheden kunnen deze vereisten onaangekondigd wijzigen. Dit komt voor risico van de reiziger evenals de hiervoor mogelijk bijkomende kosten. Houd u er ook rekening mee dat het openbaar leven is beperkt en verder kan worden beperkt. Reisdienstverleners kunnen eveneens aanvullende eisen stellen om de veiligheid te waarborgen of een wettelijke plicht na te leven.

Dienstverleners kunnen aanvullende eisen stellen

Reisdienstverleners kunnen alle redelijke maatregelen nemen en medewerking van Reizigers verlangen, onder meer ter voorkoming en bestrijding van calamiteiten, ter beperking van gezondheidsrisico’s, ter voorkoming van schade dan wel ter naleving van overheidsvoorschriften. Bij het niet-naleven van de maatregelen of aanwijzingen kan de Reiziger de Reisdienst en de toegang worden ontzegd.

Effecten tijdens de reis

De coronasituatie en coronamaatregelen zullen effect hebben op uw reis. Enkele voorbeelden zijn:

– Tijdens de reis kunnen er ongemakken ontstaan zoals het tussentijds moeten testen op corona, afstand houden, mondkapje dragen, QR-codes scans, etc.;

– Maatregelen kunnen invloed hebben op de reisbeleving (zoals minder of meer drukte dan normaal);

– Bepaalde faciliteiten of openbare aangelegenheden kunnen gesloten of beperkter open zijn;

 Omboeken of uitstellen van de reis

Het kan voorkomen dat de Reiziger en Organisator de reisdatum omboeken naar een later moment. Als de Reiziger de omgeboekte reis annuleert, bedragen de annuleringskosten tenminste het bedrag dat verschuldigd zou zijn als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd.

U krijgt corona op reis of u vertoont symptomen?

Het risico ten aanzien van het oplopen van corona, het vertonen van symptomen en de maatregelen en kosten die daarmee gepaard gaan komen voor eigen risico van de reiziger. Mogelijk wordt dit niet gedekt door een (reis)verzekering. Waar nodig zullen wij u in dat geval hulp en bijstand verlenen.

Quarantaine bij aankomst in Nederland 

De Nederlandse overheid of uw eigen overheid (voor reizigers niet inwonend in Nederland) kan een quarantaineadvies of -verplichting hanteren wanneer u Nederland  in reist of terug reist naar uw eigen land. Indien er door de overheid van Nederland of op uw afwijkende locatie bijkomende eisen worden gesteld voor de reis naar Nederland of terugreis uit Nederland zijn de bijkomende kosten voor de reiziger.

 info info info info info info info info info info info info info info info info info info Duurzaam Toerisme
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. Met het samenstellen van de reis kijken we zoveel mogelijk naar de afstanden die moeten worden afgelegd. Tevens starten wij een milieu stimulering programma voor de locaties waar we gebruik van maken. Met dit programma wordt ze wat meer uitgelegd over te nemen milieu maatregelen. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. Duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. Je bent als vakantieganger daarbij ook een onmisbare schakel.

Legitimatie bewijs (Paspoorten), visa en gezondheid
Op onze site wordt algemene informatie over paspoorten, visa en gezondheid verstrekt. Je bent zelf verantwoordelijk om bij vertrek en tijdens de reis in bezit te zijn van een geldig legitimatie bewijs (paspoort)en evt benodigde visa voor reizigers zonder Nederlandse nationaliteit. Daarbij is het noodzakelijk om tijdig te controleren of de eerder verkregen informatie correct is.

Klachten van de REIZIGER
Klachten dienen direct per email of telefonisch gemeld te worden. Klachten die niet tijdens de reis gemeld worden, worden niet in behandeling genomen.

Go Local Holland wenst u een geweldige reis!